Skarbiec Polski Sp. z o.o.


 Pożyczki na prostych zasadach. 


E-broszura MINI       E-broszura PROMOCYJNA       E-broszura RATALNA       E-broszura ROCZNA
Cennik pożyczek MINI       Cennik pożyczek PROMOCYJNY       Cennik pożyczek RATALNY       Cennik pożyczek ROCZNY
Regulamin udzielania pożyczek - Skarbiec Polski Sp. z o.o. Regulamin promocji - Skarbiec Polski Sp. z o.o. Wniosek o pożyczkę Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Umowa pożyczki - Skarbiec Polski Sp. z o.o. (jeden Pożyczkobiorca)       Umowa pożyczki - Skarbiec Polski Sp. z o.o. (dwóch Pożyczkobiorców)
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki Tabela opłat za czynności windykacyjne Formularz informacyjny Instrukcja wypełniania blankietu wpłaty Blankiet wpłaty Porozumienie wekslowe Weksel Umowa poręczenia Wniosek o wydanie odpisu dokumentu


Skarbiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 35 lok. 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000682871, nr NIP 956 232 46 17, nr REGON 367 058 280, o kapitale zakładowym 201 000,00 PLN wpłaconym w całości.